Regulamin

REGULAMIN UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH

ORGANIZOWANYCH PRZEZ ADENTIS ALEKSANDRĘ GABREN-SYLLER

§1.

OŚWIADCZENIA

 1. Organizatorem szkoleń objętych niniejszym Regulaminem jest wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej przedsiębiorstwo działające pod firmą ADENTIS Aleksandra Gabren – Syller z siedzibą przy ulicy Surowieckiego 8 lok. U 802,
  02 – 785 Warszawa, posiadające NIP nr PL 7542627472 oraz REGON nr 141584090.
 2. Organizator na potrzeby realizacji szkoleń objętych niniejszym Regulaminem posługuje się adresem e-mail kurs@dentalcoffee.pl oraz telefonem nr (+48) 504 195 503.
 3. Organizator oświadcza, że na potrzeby realizacji szkoleń objętych niniejszym
  Regulaminem posiada rachunek bankowy nr 31 1030 0019 0109 8530 0020 3071
  prowadzony przez Citi Bank Handlowy S.A. w Warszawie.
 4. Organizator oświadcza, że jest wpisany do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów pod nr 68-000555-002-0001, w związku
  z powyższym ma prawo do prowadzenia kształcenia, za które przyznawane są punkty edukacyjne w ilości 1 punkt = 1h szkolenia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobu dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dz.U. 2004.231.2326 z późn. zm.). Organizator oświadcza wobec tego również, że forma i warunki kształcenia, program pakietu szkoleń oraz regulamin kształcenia podlegają obligatoryjnej weryfikacji realizowanej przez Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie.
 5. Organizator oświadcza, że jego wiedza przekazywana podczas szkoleń jest zgodna
  z aktualną wiedzą medyczną.

§2.

DEFINICJE

 1. Regulamin – niniejszy dokument określający warunki korzystania z usług i zasobów
  w zakresie stacjonarnych szkoleń dokształcających, organizowanych w formie bezpośredniego kontaktu, przeznaczonych dla lekarzy stomatologów wszystkich specjalności.
 2. Uczestnik – osoba fizyczna zainteresowana udziałem lub biorąca udział w szkoleniu dokształcającym, prowadzonym w trybie ustawicznego szkolenia, rozumianym jako proces stałego odnawiania, rozwijania i doskonalenia kwalifikacji zawodowych.
 3. Szkolenie – wykład połączony z konwersatorium prowadzony w formie bezpośredniej,
  w siedzibie organizatora lub miejscu przez niego wyznaczonym, umożliwiający uczestnikom udział w zajęciach z zakresu tematu (wiedzy i praktyki), zaprezentowanego w opisie szkolenia, umieszczonym w ofercie szkoleniowej, udostępnionej przez organizatora. 
 4. Pakiet szkoleń (dalej również: Pakiet, Kurs) – seria czterech (4) dwudniowych szkoleń stanowiących jedną całość, połączonych z konwersatorium, prowadzonych w formie bezpośredniej w siedzibie Organizatora lub miejscu przez niego wyznaczonym, umożliwiająca uczestnikom udział w zajęciach z zakresu tematu (wiedzy i praktyki), zaprezentowanego w opisie kursu, umieszczonym w ofercie szkoleniowej, udostępnionej przez organizatora. 
 5. System PAYPRO (Przelewy 24) – system szybkich płatności elektronicznych, prowadzony przez PayPro S.A. z siedzibą przy ul. Kanclerskiej nr 15, 60-327 Poznań,
  realizowanych dla organizatora na podstawie odrębnej umowy, wiążącej organizatora
  i wskazanego dostawcę usług płatniczych. 

 

§3.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin niniejszy jest integralną częścią umowy świadczenia usług edukacyjnych, zawieranej przez uczestnika z organizatorem odrębnie dla każdego poszczególnego szkolenia lub pakietu. Zawarcie takiej umowy oznacza jednocześnie akceptację niniejszego Regulaminu.
 2. Akceptacja niniejszego Regulaminu jest warunkiem korzystania z zasobów szkoleniowych udostępnianych przez organizatora.
 3. Regulamin jest dostępny w siedzibie organizatora oraz publicznie na stronie internetowej organizatora, tj. pod adresem www.dentalcoffee.pl.
 4. Regulamin obowiązuje od dnia 03.10.2022 do jego odwołania lub zmiany.

§4.

SZKOLENIA I PAKIETY SZKOLEŃ

 1. Organizowane przez organizatora szkolenia i odpowiednio pakiety szkoleń skierowane są do lekarzy stomatologów wszystkich specjalizacji.
 2. Szkolenia są jedno lub dwudniowe.
 3. Pakiety szkoleń są wielodniowe.
 4. Cena szkolenia i odpowiednio pakietu szkoleń, ich dokładny czas oraz przebieg wskazane są każdorazowo w szczegółowym programie szkoleń, dostępnym na stronie internetowej organizatora, tj. pod adresem www.dentalcoffee.pl.
 5. Szkolenia mają charakter wykładów teoretycznych oraz ćwiczeń praktycznych, mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych. 

§5.

PRAWA AUTORSKIE, TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA

 1. Wszelkie materiały i zasoby, w tym prezentacje, zdjęcia, slajdy, nagrania audio i video,
  opracowania tekstowe w formie skryptów przekazywane uczestnikom i dostępne
  w czasie szkolenia lub odpowiednio pakietu szkoleń, stanowią wyłączną własność organizatora i tajemnicę jego przedsiębiorstwa. Są one objęte prawem autorskim
  w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994.24.83
  z późn. zm.), przepisami prawa dotyczącymi znaków towarowych oraz innymi przepisami regulującymi prawa własności intelektualnej.
 2. W przypadku naruszenia autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych organizatora lub osób z nim współpracujących (w tym w szczególności wykładowców prowadzących szkolenia), uczestnik ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za wyrządzoną w ten sposób szkodę lub krzywdę.
 3. Materiały wskazane w punkcie 1 powyżej mogą być wykorzystywane wyłącznie przez uczestnika na jego użytek własny. Uczestnik zobowiązany jest w szczególności nie powielać, nie udostępniać, nie rozpowszechniać, nie modyfikować, nie wyświetlać, nie publikować szkoleń (ich treści) osobom trzecim.
 4. Uczestnik jest uprawniony do wykorzystywania wiedzy oraz informacji zdobytych podczas szkoleń w ramach prowadzonej przez siebie praktyki stomatologicznej.

§6.

  ZGŁOSZENIA I PŁATNOŚCI

  1. Cena szkolenia i odpowiednio pakietu szkoleń, podana w ofercie szkolenia, jest wiążąca.
  2. Ceny szkoleń i odpowiednio pakietów szkoleń są podawane w kwotach netto. Opłata za kurs podlega zwolnieniu z podatku VAT na mocy aktualnie obowiązujących przepisów podatkowych. W przypadku zmiany przepisów podatkowych organizator zastrzega sobie prawo do naliczenia, do ceny za kurs, podatku VAT wynikającego
   z przepisów obowiązujących w dniu wystawiania faktury. 
  3. Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu lub odpowiednio pakiecie szkoleń przyjmowane
   są drogą elektroniczną poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego
   za pośrednictwem adresu e-mail kurs@dentalcoffee.pl.
  4. Wysłanie formularza jest potwierdzeniem akceptacji warunków udziału w Kursie.
  5. Zgłoszenie powinno zawierać dane uczestnika, tj. imię i nazwisko, kontaktowy numer telefonu oraz adres e-mail, adres do korespondencji, numer prawa do wykonywania zawodu (jeżeli uczestnik posiada taki numer), tytuł zawodowy i naukowy, dane do faktury płatnika (NIP, nazwa, adres).
  6. Uczestnik zobowiązuje się do podania w zgłoszeniu danych prawdziwych.
  7. Po otrzymaniu formularza zgłoszenia na szkolenie lub pakiet szkoleń, organizator potwierdza mailem zwrotnym jego wpłynięcie, przesyłając jednocześnie uczestnikowi druk umowy, celem jej podpisania i zwrotnego odesłania do organizatora.
  8. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu lub odpowiednio pakiecie szkoleń jest dokonanie zapłaty całej ceny za szkolenie lub za pakiet szkoleń, obowiązującej w dniu wysłania formularza zgłoszeniowego, lub według ustalonego harmonogramu płatności. 
  9. Płatności za szkolenie, które nie wchodzą do pakietu należy dokonać w terminie 7 dni od dnia otrzymania zwrotnego potwierdzenia przyjęcia formularza zgłoszeniowego przez organizatora, na wskazany przez niego rachunek bankowy, bezpośrednio lub za pośrednictwem systemu PAYPRO.
  10. Za dzień zapłaty rozumie się datę uznania rachunku bankowego organizatora, w tym przekazania należności zleconych przez uczestnika w systemie PAYPRO.
  11. Po zaksięgowaniu na rachunku bankowym wpłaty za szkolenie lub odpowiednio za pakiet szkoleń, organizator prześle na wskazany przez Uczestnika adres mailowy potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu, z zastrzeżeniem punktów 13 – 15 poniżej.
  12. Przyjmuje się w razie wątpliwości, iż samo tylko przesłanie zgłoszenia uczestnictwa
   w szkoleniu oraz dokonanie zapłaty ceny za szkolenie jest równoznaczne z zawarciem umowy świadczenia usług edukacyjnych pomiędzy organizatorem a uczestnikiem,
   w kształcie takim, jaki zawarty będzie w druku umowy, o którym mowa w punkcie 6 powyżej.
  13. Brak płatności całej ceny za szkolenie lub pakiet szkoleń, o której mowa w punkcie 8 powyżej, w oznaczonym tam terminie 7 dni, oznacza anulowanie zgłoszenia.
  14. Ilość miejsc na szkoleniu oraz pakiecie szkoleń jest ograniczona. Na wypadek braku miejsc dla wszystkich zgłoszeń decyduje kolejność wpłat.
  15. W przypadku braku miejsc na udział w szkoleniu lub odpowiednio pakiecie szkoleń, istnieje możliwość wpisania uczestnika na listę rezerwową tworzoną przez organizatora. Osoby wpisane na listę rezerwową będą dopuszczone do udziału w szkoleniu lub pakiecie szkoleń w sytuacji zwolnienia się miejsca – według kolejności wpisu na listę rezerwową.
  16. Na wypadek braku miejsc w szkoleniu lub pakiecie szkoleń uczestnikowi przysługuje
   – według jego wyboru – zwrot całej ceny zapłaconej za szkolenie lub pierwszeństwo udziału w kolejnym szkoleniu prowadzonym na ten sam temat – jeśli będzie ono organizowane.
  17. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu i terminów płatności za pakiet szkoleń, z uwzględnieniem płatności podzielonych na opłatę rezerwacyjną oraz odrębnych płatności za każde szkolenie wchodzące w skład pakietu. 
  18. Dokonanie opłaty za udział w szkoleniu lub odpowiednio pakiecie szkoleń oznacza zgodę na wystawienie elektronicznej faktury VAT na dane podane zgodnie z punktem 4 powyżej. 
  19. Opłata za udział w szkoleniu lub pakiecie szkoleń nie obejmuje kosztów zakwaterowania, a także nie pokrywa jakichkolwiek kosztów dojazdu na miejsce szkolenia.
  20. Zawarcie umowy na przeprowadzenie szkolenia w terminie krótszym niż na 14 dni przed wyznaczonym terminem rozpoczęcia szkolenia stanowi żądanie wykonania usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 
  21. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy dopuszczenia uczestnika do kursu bez podania przyczyny. W takim przypadku uczestnik ten otrzyma zwrot wszelkich wpłaconych kwot, w tym opłaty rejestracyjnej.

  §7.

  SPRAWDZANIE WYNIKÓW KSZTAŁCENIA ORAZ POTWIERDZENIE UKOŃCZENIA SZKOLENIA

  1. Warunkiem ukończenia szkolenia i otrzymania kompletu punktów jest: 
   1. uczestniczenie w całości zajęć prowadzonych w ramach szkolenia, 
   2. potwierdzenie uczestnictwa w zajęciach podpisem na liście obecności, 
   3. pozytywny wynik z testu sprawdzającego, jeżeli zostanie on przeprowadzony. 
  2. Organizator może przeprowadzić test sprawdzający stopień przyswojenia treści
   przekazywanych na szkoleniu. 
  3. Każdy Uczestnik kursu w przypadku pozytywnego ukończenia szkolenia otrzymuje imienny certyfikat, będący dokumentem potwierdzającym udział i ukończenie szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego. 
  4. Certyfikat zostanie wydany uczestnikowi bezpośrednio po szkoleniu, natomiast – na prośbę uczestnika – może zostać przesłany mu pocztą. 

  §8.

  ODWOŁANIE SZKOLENIA, REZYGNACJA Z UDZIAŁU, ZWROT WPŁATY

  1. W przypadku pisemnego zgłoszenia rezygnacji ze szkolenia lub odpowiednio z pakietu
   szkoleń, uiszczona uprzednio opłata zostanie zwrócona w całości na konto, z którego dokonano zapłaty, jednakże przy zastrzeżeniu, że zgłoszenie tej rezygnacji dokonane będzie
   najpóźniej na 30 dni kalendarzowych przed wyznaczonym terminem rozpoczęcia szkolenia lub 60 dni przed rozpoczęciem pierwszego z serii szkoleń wchodzących w skład pakietu szkoleń TMD ACADEMY. 
  2. Rezygnację ze szkolenia lub odpowiednio pakietu szkoleń należy zgłaszać na adres e-mail: kurs@dentalcoffee.pl.
  3. W przypadku zgłoszenia rezygnacji po upływie wyżej przewidzianego terminu, uczestnikowi nie przysługuje zwrot opłaty za udział w szkoleniu lub odpowiednio w pakiecie szkoleń. 
  4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu szkolenia przed datą jego rozpoczęcia, w następujących przypadkach: 
  1. minimalna liczba uczestników przewidziana dla szkolenia nie została osiągnięta; 
  2. nastąpiło zdarzenie noszące cechy siły wyższej, uniemożliwiające przeprowadzenie szkolenia;
  3. szkolenie nie może się odbyć z innych przyczyn, niezależnych od organizatora
   (np. choroba prowadzącego szkolenie). 
  1. W przypadku odwołania lub zmiany terminu szkolenia, organizator niezwłocznie poinformuje o tym uczestników w wiadomości e-mail wysłanej na adres wskazany przez uczestnika
   w zgłoszeniu. 
  2. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora cała opłata za udział
   w szkoleniu zwracana jest uczestnikowi. Nie dotyczy pakietu szkoleń TMD ACADEMY.
  3. W przypadku zmiany terminu szkolenia przez organizatora, uczestnik ma prawo zrezygnować z wzięcia w nim udziału w nowym terminie, o czym zobowiązany jest poinformować
   organizatora w ciągu 5 (pięciu) dni od dnia otrzymania informacji o zmianie terminu. W takiej sytuacji opłata za udział w szkoleniu zostanie zwrócona w całości na konto, z którego dokonano zapłaty. Nie dotyczy pakietu szkoleń TMD ACADEMY.
  4. Nie ma możliwości zamiany szkoleń. Jeżeli uczestnik zamierza zamienić szkolenie lub termin szkolenia, zobligowany jest wdrożyć procedurę rezygnacji, o której mowa w punktach 1 – 3 powyżej, a następnie ponownie zgłosić się na inne, wybrane szkolenie, w trybie
   uregulowanym w §6 niniejszego Regulaminu.
  5. Prawo do zwrotu opłaty za udział w szkoleniu nie przysługuje, gdy: 
   1. Uczestnik nie weźmie udziału w szkoleniu bez wcześniejszej rezygnacji; 
   2. Uczestnik nie weźmie udziału w którejkolwiek z części wchodzącej w skład pakietu szkoleń; 
   3. rezygnacja zgłoszona została po terminie określonym w punkcie 1 powyżej.

  §9.

  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  1. Administratorem danych osobowych uczestników jest organizator – przedsiębiorstwo  ADENTIS Aleksandra Gabren Syller z siedzibą przy ulicy Surowieckiego 8 lok. U 802,
   02 – 785 Warszawa, posiadające NIP nr PL 7542627472 oraz REGON nr 141584090 oraz dane kontaktowe: tel. nr (+48) 504 195 503, adres e-mail: kurs@dentalcoffee.pl.
  2. Administrator przetwarza dane osobowe przekazane w zgłoszeniu uczestnictwa w szkoleniu w celu świadczenia usług związanych z przeprowadzeniem szkolenia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (czynności niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy), kontaktu z uczestnikiem szkolenia w celu przekazania informacji organizacyjnych na temat szkolenia, dostępu do materiałów szkoleniowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora), dochodzenia możliwych roszczeń wobec Uczestnika na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora) oraz, w razie wyrażenia dodatkowych zgód – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w zakresie i w celach wskazanych w treści tych zgód. 
  3. Dane osobowe uczestnika mogą być ujawnione: 
   1. organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów, 
   2. współpracownikom organizatora realizującym szkolenia, w szczególności wykładowcom współpracującym z organizatorem w zakresie przeprowadzenia szkolenia, 
   3. bankom w przypadku konieczności przeprowadzenia rozliczeń, 
   4. innym zewnętrznym podmiotom wspierającym organizatora w zakresie usług
    informatycznych, księgowych lub współpracujących z organizatorem w ramach
    kampanii marketingowych, przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane
    wyłącznie na podstawie umowy z organizatorem oraz zgodnie z jego poleceniami, zapewniając bezpieczeństwo przetwarzanych danych. 
  4. Dane osobowe uczestników będą przechowywane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). 
  5. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane do czasu wykonania umowy, a także po jej zakończeniu w celach związanych z: 
   1. dochodzeniem roszczeń w związku z wykonywaniem umowy (tj. co do zasady maksymalnie przez okres 6 lat od dnia zakończenia wykonania umowy), 
   2. wykonaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych (tj. co do zasady przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku), 
   3. celami marketingowymi: w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do czasu trwania akcji marketingowych bądź do momentu wycofania zgody; w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego celu organizatora – do czasu trwania akcji marketingowych bądź do momentu wniesienia sprzeciwu, 
   4. w przypadku wyrażenia przez uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych w innych celach, dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania przedmiotowej zgody.
  6. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w razie wyrażenia dodatkowej zgody, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
  7. Jeśli uczestnik uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO,
   przysługuje mu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
  8. Podanie przez uczestnika danych osobowych zawartych w zgłoszeniu uczestnictwa w szkoleniu jest warunkiem zawarcia umowy. W razie niepodania danych osobowych, organizator nie będzie w stanie świadczyć usług związanych z przeprowadzeniem szkolenia. 
  9. Dane osobowe podane przez uczestnika nie będą przedmiotem przetwarzania zautomatyzowanego (w tym w formie profilowania).
  10. W przypadku, gdy uczestnik nie jest jednocześnie osobą składającą zgłoszenie
   uczestnictwa w szkoleniu, to w celu zawarcia umowy podmiot zgłaszający uczestnika
   udostępni organizatorowi dane osobowe uczestnika wraz z jego zgodą na ich przetwarzanie w celu przeprowadzenia szkolenia, tj. w zakresie niezbędnym do jego organizacji. W takim przypadku podmiot zgłaszający zobowiązuje się do poinformowania uczestnika w imieniu organizatora o uprawnieniach wynikających z art. 14 RODO. 

  §10.

   POSTANOWIENIA KOŃCOWE

   1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie, przy zastrzeżeniu, że wszystkie umowy zawarte przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu zawarcia umowy. 
   2. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

    

   REGULAMIN UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ ADENTIS ALEKSANDRĘ GABREN-SYLLER, jest integralną częścią umowy Pakietu Szkoleń Curriculum. Regulamin ogólnie dostępny na stronie www.dentalcoffee.pl, którego postanowienia są wiążące, a którego akceptacja jest warunkiem niezbędnym dla dopuszczenia do uczestniczenia w kursach organizowanym przez organizatora. Zastrzega się przy tym pierwszeństwo stosowania umowy – w razie kolizji jej zapisów z postanowieniami REGULAMINU.